Армеец ЗАД
Кой присъства при оглед и оценка на щети по Селскостопанско застраховане?

Комисия, съставена от представител на Застрахователната компания и представител на застрахования. При сериозни щети към работната група се присъединява и научен работник за извършване на експертна оценка при изчисляване на обезщетението.

При щети оказва ли се методична помощ за ограничаване на последствията от застрахователното събитие?

Комисията, извършваща огледа, е компетентна и устно дава съвети за предприемане на мерки ограничаващи действието на застрахователното събитие, а при сериозни увреждания се търсят консултации от научни институти в присъствие на техни специалисти при извършване на допълнителните огледи.

В какъв срок трябва да се уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие?

  • Земеделски култури: -  при пожар -  до 2 часа от констатирането му по факс или телефон на агенцията и в срок до 24 часа – писмено по факс, имейл или по пощата.  -  за всички останали събития срокът за уведомяване е 3 дни – писмено  по факс, имейл или по пощата.
  • Животни:  - за събитието се уведомява агенцията  по телефон, факс или имейл, и лицензирания за района ветеринарен лекар лично или по телефон в срок до 24 часа

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на