Ръководители и длъжностни лица
Застраховката "Отговорност на ръководители и длъжностни лица" покрива личната отговорност на застрахованото лице по отношение на дадено дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за събирателно дружество и командитно дружество - управляващ съдружник, за:
  • всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати на дружеството като компенсация за вреди, причинени в резултат на неправомерно действие/бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции
  • случаите на негова пряка отговорност към кредиторите, при условие че такава е предвидена императивно в закона
  •   всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете

Покритието за вреди по тази застраховка се отнася само до предвидимите към момента на пораждане на задълженията вреди, намиращи се в пряка причинна връзка с виновно неизпълнение на императивно уредените от закона задължения на застрахования. Тези вреди са установени на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена при подновяване на застрахователната полица).


Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на