Инвестиционни посредници

Застраховката "Професионална отговорност на инвестиционни посредници" е задължителна от 01.11.2007 г., съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Застрахователните покрития, осигурени по тази застраховка, са за следните инвестиционни услуги и дейности:

  • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
  • Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти
  • Застрахователни събития, покрити по  настоящата застраховка, са  имуществени вреди, причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на  Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
  • Всички разходи по уреждането на претенции вследствие на доказано вредоносно събитие, покрито по застраховката, и направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити  включват и разноските по уреждането на исковете

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на