Частни съдебни изпълнители
Застраховката "Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители" се сключва задължително от лицата, извършващи тази дейност, съгласно Наредба № 2/ 06.02.2006. Застрахова се професионалната отговорност на застрахования по отношение на:
  • Всички суми до договорения лимит на обезщетение (застрахователна сума), които застрахованият е законово (с влязло в сила съдебно решение на последна инстанция) задължен да заплати като обезщетение за застрахователни събития, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като частен съдебен изпълнител съгласно действащата нормативна уредба.
  • Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и на трети лица, настъпили на територията на Република България в срока на действие на застраховката, в резултат от извършването на вредоносно действие или бездействие от застрахования частен съдебен изпълнител. 
  • Всички разходи по уреждане на претенции, направени от застрахования със съгласието на застрахователя, които се включват в договорения лимит на обезщетение. 

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на