Армеец ЗАД
Какво е необходимо да направите в случай на застрахователно събитие по застраховака Помощ при пътуване?

При настъпване на застрахователно събитие Асистиращата компания трябва да бъде уведомена до 48 (четиридесет и осем) часа на дежурния телефон, указан в полицата. Асистиращата компания насочва към лечебно заведение или организира домашно посещение на лекар. В този случай не заплащате за оказаната Ви помощ. В случай, че Асистиращата компания не е уведомена в указания срок или е уведомена, но не сте посетил лечебното заведение посочено от нея, трябва сам да заплатите разходите за оказаната Ви спешна помощ и да предявите претенция пред застрахователя.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на