Армеец ЗАД
Как се постъпва при настъпване на застрахователно събитие по застраховка КАРГО?

Трябва да се предприемат всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно се уведомяват писмено съответните държавни компетентните органи както и Аварийният комисар посочен в полицата.

Какъв е срокът за уведомяване на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие и завеждане на щета?
Не по-късно от 24 часа от узнаване за настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен писмено по факс или e-mail да уведоми своя брокер и/или Застраховател за съответното застрахователно събитие, както и за мястото където то е настъпило. Завеждането на щета става като към уведомлението се приложи и застрахователната полица.

Кой има право да заведе щета?
Право да заведе щета има всяка заинтересована страна в конкретната търговска сделка (получател, изпращач, спедитор и др.).

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие? От кого и как?
Да, от независимо вещо лице авариен комисар, който е изписан на застрахователната полица. Получателят на товара е длъжен да извика посочения в полицата авариен комисар в момента на получаването на товара при съмнения за евентуална щета.

Какви документи е необходимо да бъдат представени при настъпване на щета?
За да бъде изплатена щета, към уведомлението трябва да бъдат приложени следните документи: - протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие) – оригинал;  - морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и др. – оригинали или нотариално заверени копия; - превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница, CMR товарителница (2 екземпляр за получателя) и др. - в оригинал;  - фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и др. – оригинали или нотариално заверени копия; - документ за произход на стоката - в оригинал; - документи, установяващи марковия характер на стоката – в оригинал; - констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/или повреди на товара - оригинал; - кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например: протестно писмо срещу превозвач и/или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия; - други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки – оригинал или нотариално заверено копие.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на