Брокер Инс> Корпоративен бизнес> Анализ и оценка на риска
Анализ и оценка на риска

"Добрият застрахователен консултант може да превърне рисковете във възможности."

Оценката и анализа на рисковете позволява на една фирма да бъде защитена от непредвидени събития. Успешното управление на рисковете е предпоставка за просперитета на фирмата, оптимизиране цената на риска и намаляване на разходите за застраховане. 

Избирайки Брокер Инс за Ваш застрахователен консултант, Вие ще получите професионално консултиране при:

  • Изготвяне на анализ и оценка на възможните застрахователни рискове, съпътстващи Вашия бизнес
  • Извършване на застрахователен одит - преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици
  • Изготвяне на иновативни решения, отговарящи на конкретните потребности на сферата, в която работите
Брокер Инс ще Ви предложи:
  • Оптимизация на застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи
  • Информация за новостите на местния и световния застрахователен пазар

Застрахователните експерти до Вас!


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на