Отговорност на работодателя

Застрахова се отговорността на работодателя, за вреди, които са причинени по негова вина на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

Застраховат се всички лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодателя. Покрива се регламентираната в Кодекса на труда безвиновна отговорност на работодателя за имуществените и неимуществените вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител.

В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безуспешни. Включват се и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg
© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на