Прекъсване на бизнес

Tази застраховка предоставя покритие срещу финансовите загуби, вследствие прекъсване на стопанската дейност на Застрахования.

Предмет на застраховане

  • Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността но не повече от договорения период на обезщетяване, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността.
  • По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време.

Застрахователно покритие

  • Финансови загуби, представляващи пряк резултат от пълно или частично прекъсване на стопанската дейност (производство, търговия, услуги и други) вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка "Индустриален пожар".

Научете повече за тази застрахова на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на