Имуществени застраховки
Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:
 • За фирми - офиси, търговски обекти, производствени сгради; офис оборудване, машини и съоръжения, транспортни средства без регистрационни номера, стопански инвентар; стоково - материални запаси;
 • За граждани - жилища (апартаменти, къщи); вили; стопански сгради; домашно имущество; материали и селскостопанска продукция.
Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събитие.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на