Отговорност на изделието

Застраховката може да сключи всеки производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Интерес да се застраховат имат също и вносителите и дистрибуторите на стоки, които са пуснати в обръщение на пазара от тях.

Застраховката предоставя защита срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от Застрахования. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице. Стойността на самия дефектен продукт не се покриват от застраховката.

Освен пряко причинените вреди, сe включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

За производители, които изнасят произведените от тях стоки в други държави, покритието по застраховката може да бъде разширено по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на