Апаратура

По застраховка "Електронно оборудване" могат да бъдат застраховани електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи и друго електронно оборудване и информационни носители монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация.

Допълнително може да се застрахова и мобилно електронно оборудване, което се транспортира или изнася извън посочените в полицата помещения, информационни носители,.

Покриват се загуби, повреди и/или разноски в резултат на материални щети по застрахованото оборудване, причинени от всички рискове, които не са изключени в застрахователния договор, в това число: пожар, експлозия, мълния (вкл. токов удар при мълния от индукция на електрически ток в преносната мрежа), природни бедствия; кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица; небрежност, неправилно или без подходящ опит боравене с оборудването, операционни грешки, грешки в монтирането, дефекти в материала и други.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на