Брокер Инс> Малък и среден бизнес> Медицински заведения> Професионална отговорност на лекари
Професионална отговорност на лекари

Застраховка "Професионална отговорност на медицински персонал" може да сключи всяко лице, придобило медицинско образование и правоспособност - лекар, фармацевт, стоматолог, специалист по здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лаборант, рехабилитатор).

Лечебните заведения са длъжни да застраховат медицинския си персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните им задължения. В обхвата на застрахователното покритие се включва целият медицински персонал без административния персонал (счетоводители, юристи и др.), шофьори, санитари и други, които не упражняват медицинска професия. Лечебното заведение, което сключа застраховката и договаря условията по нея се явява Застраховащ по полицата.

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинено телесно увреждане или смърт на пациент(и), в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване от хуманитарни лекари и медицински персонал.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на