Одитори

Застраховка "Професионална отговорност на регистрирани одитори" е длъжен да сключи всеки действащ дипломиран експерт-счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от неговите доверители за причинени вреди при извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на предприятията. Необходимо е вредите да са настъпили като пряка и непосредствена последица от извършваната дейност.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.
Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието "Ретроактивно действие".


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на