Обща гражданска отговорност

Застраховка "Обща гражданска отговорност" дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования.

Застраховка "Обща гражданска отговорност" може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти – от еднолични търговци до международни корпорации и холдингови обединения на група от фирми.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на