Застраховка в полза на банка

1. При отпускане на ипотечен кредит, банката-кредитор може да изиска от Вас Имуществена застраховка  в нейна полза. Имуществената застраховка се отнася за имуществото, което ще служи като обезпечение на кредита.

2. По принцип рискове, които банките изискват да бъдат покрити по застраховката са:

  • пожар
  • природни бедствия
  • включително земетресение.
Някои банки могат да поискат да бъдат включени и други покрития, както и да наложат ограничения върху прилаганите от застрахователите самоучастия.

3. Сумата, на която се застрахова имота отговаря на размера на заема, на остатъка от неговата
главница или на пазарната оценка на недвижимия имот в зависимост от  изискването на банката.

4. Някои банки имат изискване за застраховане на имота по кредита в точно определени Застрахователи. В този случай тези застрахователи предлагат преференциални условия за сключване на застраховката.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на