Финансови застраховки

Застраховка на кредит/лизинг

Това е застраховка, при която се застраховат кредитодатели и лизингодатели, за случаите, при които кредитополучателите и лизингополучателите не могат да погасят задълженията си към тях.
Застрахователят приема да изплати всяка дължима, неизплатена погасителна вноска по договор за кредит или лизинг, съгласно погасителния план.

Кога се изплаща обезщетението?

Застрахователят изплаща обезщетение при неплащане на дължимата и изискуема сума по кредита/лизинга или на отделна погасителна вноска по него, цдължащо се на:

 • причина, за която кредитополучателят/лизингополучателят отговаря
 • обявяване на кредитополучателя/лизингополучателя в несъстоятелност

Застараховка на Гаранции

По тази застраховка се застраховат банки и други юридически и физически лица, издатели на гаранции. Гаранция е писмено волеизявление на застрахования, с което той се задължава да заплати на бенефициента (лицето, в чиято полза е изискуемо плащането на гаранция) определена сума при условие, че отговорното лице не изпълни свое задължение, произтичащо от действащата нормативна уредба или от договор с бенефициента. Застрахован е издателят на гаранцията в качеството му на поръчител за обезпечаване задълженията на отговорното лице. Обект на застраховане са преките загуби или разноски на застрахования във връзка с усвоена гаранция от бенефициента.

Освобождаване на гарнция е писмено потвърждение от бенефициента до застрахования за освобождаване на застрахования от отговорност по гаранцията.

Усвояване на гаранция е извършване от страна на застрахования на плащане по гаранция, изискано от бенефициента.

Какаво е покритието?

Застрахователят покрива риска на застрахования от финансови загуби в резултат на възникнали плащания по издадени от него гаранции в полза на трети лица.

Покритие 1: Гарантиране на митнически задължения.

Гранциите тук са за обезпечаване на плащането от страна на отговорното лице на дължимите от него митни сборове, акцизи, ДДС, импортни или експортни такси и лихви за просрочие при заплащане на изброените държавни вземания.
Отговорно лице при това покритие е лицето, извършващо операции по транзит, внос, износ, временно митническо складиране на стоки.
Застрахователно събитие тук е неизпълнението на митнически задължения на отговорното лице в рамките на срока на застраховката, за което е издадено писмено искане от страна на митницата.

Покритие 2: Гарантиране изпълнението на договорните задължения. Гаранциите тук са за изпълнение на поети от отговорното лице задължения за:

 • сключване на договор за доставка на стоки, предоставяне на услуги или строително монтажни работи, във връзка със спечелен търг;
 • добро изпълнение по сключен договор;
 • възстановяване на авансово плащане при разваляне на договор;
 • разплащане сподизпълнители и доставчици;
 • поддръжка на доставени или предадени по договор стоки, строителни обекти, съоражения, оборудване и др.;

Отговорно лице по това покритие е лицето, на което е предоставена гаранцията, отговорно за изпълнението на договор между него и бенефициента.
Застрахователното събитие тук е извършеното през срока на застраховката усвояване на гаранцията от страна на бенефициента.
Застарховка на разни финансови загуби.

Обезщетяват се:

 • загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия
 • загуби вследствие лоши метеорологични условия
 • загуба на доход вследствие на аварии на машини
 • загуба на трудово възнаграждение (рискове на зетостта)
 • загуба на пазарна стойност
 • загуба на наем
 • пропуснати ползи и облаги

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на