Брокер Инс> Застрахователи> Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)
Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) е застрахователно дружество, специализирано в сключването на финансови застраховки. Това са:

  • Застраховка на плащания по сделки за износ
  • Застраховка на плащания по продажби в България
  • Застраховка на банкови кредити за финансиране на износа
  • Застраховка на гаранции
  • Застраховка на инвестиции в чужбина
  • Застраховка на акредитиви.
Агенцията предлага застрахователните си продукти както на българските фирми, така и на всички търговски банки.
БАЕЗ е основана през 1998 г. като акционерно дружество. Едноличен собственик на Агенцията е Република България, представлявана от Министъра на икономиката. Акционерният капитал е в размер на 10 милиона лева.
БАЕЗ извършва дейност по два основни закона - Закона за застраховането и Закона за експортното застраховане.
Законът за експортното застраховане (последна редакция ДВ, бр. 92/2004) е специално създаден, за да се регулират принципите на тази дейност в България. Съгласно този закон БАЕЗ провежда държавната политика в областта на експортното застраховане, като покрива непазарни рискове от свое име и за сметка на държавата.
Съгласно Закона за застраховането БАЕЗ сключва застраховки срещу пазарни рискове за своя сметка.
Основен критерий за чия сметка ще се сключи застраховката е държавата на евентуалното сбъдване на риска.

Управление на комапанията
Дочо Карадочев - Изпълнителен директор


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на