Туроператори
Застраховка "Отговорност на туроператора" е длъжен да сключи всеки Туроператор, който е лицензиран по реда на закона за извършване на туроператорска дейност.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинени имуществени вреди на потребителя, в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

В обхвата на застрахователната защита се включват:

  • Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването.
  • Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги.
  • Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Отговорността на Застрахователя е в рамките на условията по договора за организирано пътуване, сключен със Застрахования.

Освен пряко причинените вреди, се включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на