Лица, ползващи огнестрелно оръжие

Застраховка "Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие" може да бъде сключена от всяко лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие. Може да застрахова отговорността си както във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана, така и във връзка с ползване на ловно оръжие.

Кой е длъжен да сключи застраховката?
Юридически лица или еднолични търговци, които попадат в една от следните групи:
  • осъществяват охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие,
    или
  • имат специализирано звено за охрана

са длъжни да застраховат служителите си, които ползват огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения. Сключващият застраховката е Застраховащ, а застраховани са неговите служители.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени в резултат на използване на огнестрелно оръжие от Застрахования.

Освен пряко причинените вреди , са включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на