Синдици
Застраховка "Професионална отговорност на синдика" е длъжно да сключи всяко физическо лице, което e назначено за синдик, временен синдик или служебен синдик, по конкретно производство по несъстоятелност (съгласно част IV от Търговския закон), което е длъжно да я сключи.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от длъжника и/или кредиторите, поради виновно неизпълнение на задълженията на синдик по конкретно производство по несъстоятелност, по правилата на Търговския закон.

Вредите се обезщетяват на основата на искове, предявени срещу Застрахования в рамките на установените в законодателството давностни срокове, при условие, че се основават на неизпълнение от Застрахования на задълженията му е в срока на застраховката.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на