Участници по ЗУТ

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството - задължителна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ

Закон за устройство на територията и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в сила от 06.03.2004г.

Кой е длъжен да сключи застраховката?

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" е длъжен да сключи всеки, който упражнява една или повече от следните дейности:

 • Проектантът за изготвяне на инвестиционни проекти
 • Строителят за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
 • Консултантът за:
  – Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите,
  и/или
  – за упражняване на строителен надзор
 • Лицето упражняващо строителен надзор по отношение на строежи от пета категория
 • Лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционните проекти, за които не е извършена оценка за съответствие от Консултант

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката осигурява защита в случай на предявяване на иск за обезщетение от трето лице, увредено вследствие на неправомерни действия и/или бездействия на Застрахования при упражняване на професионалната му дейност. Застрахователят обезщетява както имуществени вреди (пълно или частично увреждане на движими и недвижими вещи), така и неимуществени вреди (смърт или телесни увреждания, претърпени от физически лица), които са настъпили през срока на застраховката. Когато искът е предявен по съдебен ред, в обезщетението се включват и съдебните разноски ако Застраховтелят е участвал в процеса.

Вредите се обезщетяват на базата на искове, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на Застрахования, които са довели до възникването на вредите са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата.

Застрахователната защита обхваща не само периода на застраховката (който обичайно е 1 година), но и вреди от действия или бездействия на Застрахования, извършени преди сключването на полицата. За целта Застрахованият декларира датата, от която е започнал професионалната си дейност като проектант, строител и т.н. Тази дата се определя като ретроактивна дата по полицата и може да обхваща период до 5 години преди началата дата на самата полица.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на