Застрахователни посредници
Застраховка "Професионална отговорност на застрахователни посредници" е длъжен да сключи всеки застрахователен брокер или застрахователен агент, наричани общо застрахователни посредници.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение за вреди, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения от застрахователния посредник и/или от неговите служители при или по повод извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Териториален обхват на застраховката включва и вреди, настъпили на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието "Ретроактивно действие". По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават събития, настъпилислед ретроактивната дата, вписана в полицата.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на