Адвокати
Застраховка "Професионална отговорност на адвокати" е длъжен да сключи всеки правоспособен адвокат. Адвокатските дружества са длъжни да застраховат отговорността на всеки от своите съдружниците.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от клиенти на Застрахования, претърпели вреди, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при:

  • даване на устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото;
  • изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;
  • представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието "Ретроактивно действие".


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на