Медицински персонал
Застраховка "Професионална отговорност на медицински персонал" може да сключи всяко лице, придобило медицинско образование и правоспособност - лекар, фармацевт, стоматолог, специалист по здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, фелдшер, лаборант, рехабилитатор).

Кой е длъжен да сключи застраховката?

Лечебните заведения са длъжни да застраховат медицинския си персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните им задължения. В обхвата на застрахователното покритие се включва целият медицински персонал без административния персонал (счетоводители, юристи и др.), шофьори, санитари и други, които не упражняват медицинска професия. Лечебното заведение, което сключа застраховката и договаря условията по нея се явява Застраховащ по полицата.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения за причинено телесно увреждане или смърт на пациент(и), в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при професионално обслужване от хуманитарни лекари и медицински персонал.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието "Ретроактивно действие". По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на