Брокер Инс> Представителства> София> Централенo управление
Централенo управление
Мениджър:
Константина Драгиева

Адрес:
гр. София, ул. Кърниградска N 3

Телефон:
+359 2 422 42 44
+359 2 986 79 11
+359 88 652 19 32

Факс:
+359 2 986 70 62
+359 2 986 68 85

E-mail:
office@brokerins.bg
© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на