Брокер Инс> Лични застраховки> Имуществени застраховки> Имуществена застраховка на първи риск
Имуществена застраховка на първи риск

Имуществената застраховка на първи риск позволява застраховката да се сключи за сума, по-малка от стойността на имуществото и да се предлага на далеч по-ниски цени. Клиентът получава застрахователна защита до разумно равнище, без това да му струва много пари.
Предимствата на имуществената застраховка на първи риск в сравнение с обичайните имуществени застраховки се изразяват в:

  • обезщетяване в пълен размер на понесените загуби вследствие първото застрахователно събитие;
  • нисък размер на премията, която се заплаща;
  • облекчено сключване и обслужване - не се описва и не се оценява имущество, което се застрахова.
Покритите рискове по тази застраховка са същите като при стандартната Застраховка "Пожар и други рискове".


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на