Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Живот> Спестовна Застраховка Живот
Спестовна Застраховка Живот
Спестовната застраховка Живот е сред най-ефективните начини за спестяване. Тя предлага защита при доживяване и в случай на непрдвидени събития със здравето и живота Ви. Застраховката се предлага с комбинация от покрития вследствие на злополука или заболяване, обезщетения при болничен престой, покритие при тежки заболявания, смърт и други.

Предимствата на този вид застраховка са:
  • Натрупване на допълнителна доходност и гарантиран капитал при доживяване
  • Финансово спокойствие за Вашите близки, ако непоправимото се случи
  • Материална подкрепа при нужда от медицинско лечение през срока на застраховката
  • Възможност за освобождаване от плащане на вноски
Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на