Армеец ЗАД

Aприл 1996г. Застрахователно дружество Армеец е създадено с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.
Юни 1998г. ЗАД Армеец получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.
Юли 2002г. "Химимпорт" АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.
Юли 2005г. ЗАД Армеец получава лиценз за презастраховане.
Април 2008г. ЗАД Армеец получава разрешението на Комисията за финансов надзор за осъществяване на дейност на територията на Европейския съюз.

Управление на комапанията

Армеец ЗАД има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителен съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

Надзорен съвет
Председател: "Химимпорт" АД, представлявано от Никола Мишев
Членове:проф. Нансен Бехар
"Централна кооперативна банка" АД, представлявано от Георги Константинов, Сава Стойнов и Тихомир Атанасов.

Управителен съвет
Румен Георгиев - Председарел
Валентин Димов - Член на упарвителния съвет
Александър Керезов - Член на упарвителния съвет
Цветанка Крумова - Член на упарвителния съвет

Изпълнителни директори
Румен Георгиев
Цветанка Крумова© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на