Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Злополуки> Доброволна застраховка злополука
Доброволна застраховка злополука

Доброволната застраховка Злополука може да бъде както индивидуална, така и групова. Тя се сключва по желание на клиента. Обикновено е предназначена за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани от ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.

Покрити рискове по тази застраховка са смърт, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука. Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие. При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на