Застраховка Автокаско
Предмет на застраховката Автокаско са сухопътните моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета. По застраховката се покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в полицата и избрани от Застрахования.

1. Покрити рискове

В зависимост от желанията на клиента Застраховката "Каско" на МПС може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:
 • Пожар
 • Природни бедствия;
 • Пътнотранспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж ;
Някои застрахователни компании предлагат и допълнителни покрития като умишлен палеж и взривяване; покритие за гумите на автомобилите, разнообразни варианти за ползване на пътна помощ и други.
Свържете се с нас за повече информация.

2. Териториална валидност

Застраховка
"Каско" на МПС осигурява застрахователното покритие:
 • за територията на Република България;
 • за чужбина – със или без доплащане на допълнителна премия в зависимост от застрахователната компания.
3. Как се формира премията по каско?
Премията по Вашата застраховка "Каско" на МПС зависи от:
 • застрахователната сума, на която се застрахова МПС
 • вид МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разсрочено
 • наличие на щети и изплащани обезщетения
4. Необходими документи за сключване на застраховката
 • попълнено предложение с данни за собственика и автомобила
 • свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон)
 • фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил)


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на