Професионални отговорности
Ако сте адвокат, лекар, счетоводител или друг специалист, ние ще Ви предложим най-добрата застраховка за Вашата професия!

Професионалните застраховки защитават отговорността на физически или юридически лица в професионален план за действия или бездействие, залегнали като наказуеми в закона.

Покриват се разходите за удовлетворяване или отхвърляне на искове на трети лица към застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди, причинени от нарушаване на професионални задължения при осъществяване на посочената в договора дейност, вследствие на небрежност, грешка или пропуск, допуснати през периода на застраховката.

Брокер Инс предоставя услуги в следните основни направления:

Консултантски услуги
 • Оценка на риска и стратегии за контрол
 • Консултации за приложимост на застрахователните продукти
 • Постоянно следене на пазарните тенденции и цените на застраховките
Застрахователно посредничество
 • Договаряне на преференциални застрахователни условия
 • Контролиране на процеса на издаване на застрахователните полици
 • Своевременно уведомяване и събиране на застрахователните премии
 • Следене и организиране на подновяване на застрахователните договори
 • Активно съдействие при ликвидация на щети
Регулярна отчетност
 • Изготвяне на обобщени справки: сключени договори по застрахователи, застраховани активи, платени и дължими застрахователни премии
 • Детайлни справки по конкретни договори
 • Своевременно уведомяване за дължими застрахователни премии и предстоящи подновявания на застрахователни полици
Управление на документацията  - свързана с конкретни застрахователни договори и своевременно доставяне на документи до клиентите

Активно съдействие в случай на застрахователни събития
 • Съдействие и консултации за решаване на неприключени застрахователни случаи по застраховки, сключени преди подписване на договор за посредничество с Брокер Инс
 • Оформяне на документацията за завеждане на настъпили щети
 • Съдействие и консултации при извършване на оглед и оценка на щетите
 • Съдействие при набавяне на допълнително изискани документи от застрахователите
 • Проследяване на застрахователната преписка до окончателното й приключване
Специализирани застрахователни услуги


Експертите в застраховането до Вас!


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на