Брокер Инс> Малък и среден бизнес> Други бизнес застраховки> Цялостна застрахователна защита на Фотоволтаични паркове
Цялостна застрахователна защита на Фотоволтаични паркове
Фотоволтаиците са най-бързо развиващият се сектор от всички възобновяеми енергийни източници с перспективата да се превърне в ключова технология на нашето столетие. Няколко са причините за това – стремежът към намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис, непрекъснато нарастващите цени на въглищата и енергийната сигурност. Всеки собственик на фотоволтаична система допринася в борбата срещу замърсяването с въглероден двуокис и затоплянето на климата. 1 MWh(1000 kWh) електроенергия произведена от фотоволтаична система спестява на околната средно 850 кг вредни емисии от въглероден двуокис на година.

Брокер Инс ще ви предложи:

 • Оптимизация на застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи;
 • Информация за новостите на местния и световния застрахователен пазар.Ние предлагаме в сътрудничество с местни и международни застрахователни комнпании и брокери цялостна застрахователна защита на фотоволтаични паркове.

Какво ще осигури правилната застрахователна програма на вашия фотоволтаичен парк?

1. Адекватно покритие по време на проектиране за фотоволтаичния парк, включително защита на проектанта за имуществени и неимуществени вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

2. Защита срещу съпъстващите рискове по време на транспортиране на необходимите материали и оборудване.

3. Защита по време на строително - монтажния период:

 • щети от природни бедствия, кражби, злоумишлени действия, грешки при строежа;
 • отговорност за щети върху околно имущество, предизвикани от изграждането на централата.

4. Покритие по време на тестовия период.

5. Покритие на отговорността на участниците в процеса на опериране на фотоволтаичната централа: 

 • отговорност на изпълнители и подизпълнители;
 • отговорност на оператори на фотоволтаична централа;
 • отговорност към трети лица, включително в резултат на разпространение на пожар.

6. Пълна защита на вече изградения фотоволтаичен парк срещу:

 • материални вреди;
 • прекъсване на дейността, поради настъпване на материална вреда;
 • авария на чуждо имущество, намиращо се извън адреса на парка.

7. Покритие за намалена производителност поради:

 • недостатъчно слънцегреене;
 • недостатък или повреда на компонентите;
 • наднормено износване или замърсяване на компонентите.

Брокер Инс предлага специализирани застрахователни решения и защита срещу всички тези рискове, свързани с изграждането на соларни паркове, дава възможност за висока сигурност за операторите и инвеститорите във фотоволатични паркове, като в същото време ще намали дългосрочния риск и финансовата тежест за компанията-производител.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на