Брокер Инс> Малък и среден бизнес> Транспортни фирми> Доказване на финансова стабилност на превозвача
Доказване на финансова стабилност на превозвача
Защо ми е необходима?

    Застраховката е във връзка с изменението в Наредба 11 от 31.10.2011г. за извършване на международни автомобилни превози на товари и пътници, което беше обнародвано в Държавен вестник на 18.11.2011г.

    Тази застраховка се сключва във връзка с необходимостта за доказване нафинансова стабилност на всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава и/или кандидатства за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице (Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 11/31.10.2002г. за Международен превоз на пътници и товари.

Кой е застрахован?

    Застрахован по конкретния вид застраховка е всеки едноличен търговец илитърговско дружество, извършващо международен превоз на пътници и товари.

Как се определя застрахователната сума?

    Застрахователната сума се определя от Застрахования и следва да не е по-малка от общия размер на капитала, с който е необходимо да разполага превозвача, които от своя страна не може да бъде по-малък от определената в чл. 6 от Проекто Наредбата.

За какъв период се сключва?

    Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 (една) година.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на