Брокер Инс> Партньори> Булброкърс
Булброкърс
Булброкерс е небанкова финансова институция, лидер в брокерските услуги на българския и регионалния пазар. Дружеството е основано през 1996 г. и има лиценз за сделки с финансови инструменти издаден от Комисията по финансов надзор и лиценз за сделки с чуждестранна валута издаден от Българска народна банка.

Булброкерс е член на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

Булброкерс e един от най - активните инвестиционни посредници на местния фондов пазар.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на